Medisch / Medical

Diana heeft hormoongevoelige, her2-negatieve borstkanker. Sinds de vondst van de uitzaaiingen wordt ze continu behandeld. De behandelingen zijn bedoeld om de kanker zo lang mogelijk af te remmen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

2001

december –  Borstkanker. Behandeling: 4xAC-chemotherapie en 5 jaar tamoxifen (hormoontherapie) met 2 jaar Zoladex-injecties.

2007

mei –  Alle behandelingen afgerond. Borstkanker lijkt weg.

2009

juni –  Zwanger!

december – diagnose uitgezaaide borstkanker tijdens zwangerschap, ca 15.3 blijkt 1867. Start 3x AC-chemotherapie (3-wekelijks) van december tot februari, ca 15.3 daalt naar 339

2010

februari –  geboorte gezonde zoon na 37,5 week zwangerschap, ca 15.3 daalt verder naar 208. CT-scan om startsituatie voor CMF te bepalen, start APD-infusen (1x per zes weken) vanwege botuitzaaiingen.

maart – 3x CMF-chemotherapie om de vier weken van maart tot en met mei, ca 15.3 daalt naar 48

juni –  CT-scan om startsituatie voor hormoontherapie te bepalen. Leveruitzaaiingen zijn kleiner geworden onder CMF. Eerst alleen driemaandelijkse Zoladex totdat oestradiolniveau verlaagd is. Ca 15.3 daalt naar 24, d.w.z. binnen de normale waarden

september –  tussentijdse CT-scan: lever en botten zijn stabiel, maar longvocht is toegenomen, net als de oestradiolwaarde

oktober  – hormoontherapie met Arimidex en Zoladex, gevolg ‘stabiele ziekte’ met sclerose van botuitzaaiingen.

2011

mei – duidelijke afname van het longvocht, ca 15.3 varieert tussen 18 en 24
juli –  Zometa vervangt APD, verder nog steeds Arimidex en Zoladex
september –  CT-scan als reguliere controle na een jaar hormoontherapie. Tegelijk stijgt de ca 15.3 naar 29
oktober –  CT-scan laat nieuwe leveruitzaaiingen zien. Longvocht neemt wel af, botten zijn stabiel. Start 3x Xeloda chemotherapie bij ca 15.3 van inmiddels 36
november –  Ca 15.3 is stabiel na 1x Xeloda en daalt dan naar 33 na 2xXeloda en 27 na 3xXeloda.
december – CT-scan toont afname leveruitzaaiingen. Longvocht en botuitzaaiingen zijn stabiel. Wel zijn kleine, verdachte plekjes op beide longen gezien, waarschijnlijk uitzaaiingen. Onduidelijk is of deze plekjes nieuw zijn of bij eerdere scan gemist. Besluit: door met nog 3xXeloda vanwege afname leveruitzaaiingen en daling ca 15.3 naar 27.

2012

februari –  CT-scan toont verdere afname leveruitzaaiiingen. Longvocht en botuitzaaiingen zijn wederom stabiel. Forse afname longuitzaaiingen, deels niet meer zichtbaar op de scan. Ca 15.3 is verder gedaald naar 22 na 6xXeloda. Besluit: door met nog 3xXeloda, vanaf 8e kuur lagere dosering (83%) i.v.m. hand-voetsyndroom.

april –  CT-scan toont stabiele situatie (‘ongoing response’) met nog een kleine afname van de leveruitzaaiing die vanaf het begin van Xeloda wordt gevolgd (nu 16 mm). Marker gedaald naar 20. Na 10e Xelodakuur voorlopig behandelpauze. Bij nieuwe activiteit hernieuwde hormoontherapie.

juni –  Nog steeds stabiel, marker 22. Volgende controle in augustus met CT-scan. Zoladex volgens oncoloog ‘niet nodig’

augustus –  Ongesteld! Alsnog Zoladex en met spoed eierstokverwijdering. Leveruitzaaiingen gegroeid met 1 cm in zes weken, longen en botten stabiel, ca 15.3 gestegen naar 45, dan naar 54. Na eierstokverwijdering direct gestart met hormoontherapie Faslodex.

oktober – Stabiel op Faslodex. Marker 59, gammaGT gedaald naar 40, andere bloedwaarden binnen normaal. PA: DNA van tumoren uit 2001 en 2009 is identiek. Na nog twee verzoeken geeft concludeert de patholoog toe  dat in 2009 sprake was van uitzaaiingen uit 2001.

november –  Klacht ingediend over vakgroep oncologie en over de patholoog bij klachtencommissie ziekenhuis.

december –  Marker naar 82, CT-scan toont ‘minimale groei’ in lever (1 cm in vier maanden). Botten en long stabiel. Symptoomloos, daarom nog door met Faslodex.

2013

januari – Marker naar 112, symptoomloos, daarom nog door met Faslodex.

maart – Marker stijgt naar 194, nieuwe leveruitzaaiingen zichtbaar op scan. Stop Faslodex, start Aromasin met Afinitor.

april – leverwaarden flink gedaald na drie weken Aromasin met Afinitor, marker gedaald van 194 naar 145, maar kreatinine (nierwaarde) fors gestegen. Korte stop Afinitor, wel door met Aromasin. Na vijf dagen nierfunctie hersteld. Herstart Afinitor (5mg ipv 10 mg) met Aromasin. Een week later herstart met 10 mg.

mei – marker verder gedaald  naar 84.

juni – marker verder gedaald naar 65.

juli – CT-scan laat flinke afname van alle leveruitzaaiingen zien. Ook verdere verbetering in de botten. Marker is 63.

augustus – bloedwaarden zijn goed, maar marker is opgelopen naar 85.

september – CT-scan laat groei in de lever zien en marker loopt op naar 106. Leverwaarden zijn nog goed. Start tamoxifen.

oktober – marker is verder gestegen naar 345 na zes weken tamoxifen. Eerst op vakantie, daarna CT-scan.

november – marker is nog verder gestegen naar 515 en CT-scan laat groei in lever zien. Oncoloog adviseert Xeloda. Second opinion bij een van de bekendste borstkanker-oncologen van Nederland, die ook Xeloda adviseert.

december – leverwaarden zijn na de eerste Xelodakuur gedaald. Marker 751. Na tweede Xelodakuur lijken leverwaarden verstoord. Marker 796 (stijging vlakt af).

2014

januari – CT-scan toont afname grootste leveruitzaaiing na drie kuren Xeloda. Rest min of meer stabiel. Leverwaarden nog steeds verstoord. Marker 778. Door met 4e kuur.

februari – Marker stijgt naar 971 na 4e kuur. CT scan vervroegd na vijf kuren i.p.v. zes.

maart – CT-scan grotendeels stabiel, maar geringe toename ascites en geringe groei non-target laesies. Stop Xeloda en overstap naar wekelijkse Taxol. Marker is 988.

maart – na 1x Taxol dalen leverwaarden met 30%. Marker 960. Witte bloedcellen te laag voor nieuwe kuur en 2x uitstel. Discussie met oncoloog over Neupogen als ondersteuning. 3e keer gaat de Taxol wel door. Marker 698. Week later weer Taxol.

april – (nog aanvullen)

mei – marker daalt door naar 183. Door met Taxol en CT-scan gepland voor juli. Genetisch onderzoek naar chek2 levert geen mutaties op.

juni – marker daalt verder naar 131. Leverwaarden bijna binnen normaal.

juli – CT-scan laat afname zien, maar marker stijgt licht naar 141. Voorlopig door met Taxol.

augustus – CT-scan stabiel, marker stijgt licht door en blijft hangen rond 180. Voorlopig door met Taxol, hoewel leverwaarden stijgen. Marker stijgt later door naar 247.

september – start vinorelbine bij marker van 335.

oktober – marker loopt langzaam op naar 438 na drie vinorelbinekuren.

november – vervroegde CT-scan na drie kuren.

~

Diana has hormone-positive, her2-negative breast cancer. Since the diagnosis of metastatic breast cancer she undergoes continuous treatment, intended to slow down the cancer as long as possible, with maximum quality of life.

2001

December – Breast cancer. Treatment consists of 4 x AC chemotherapy, followed by 5 years of tamoxifen (hormonal therapy), combined with 2 years of Zoladex injections.

2007

May – End of treatment. Breast cancer seems gone.

2009

June – Pregnant!

December – diagnosed with metastasised breast cancer during pregnancy, ca 15.3 is 1867. Start of 3x AC chemotherapy from December till February, ca 15.3 decreases to 339

2010

February – healthy son is born after 37.5 weeks pregnancy, ca 15.3 decreases to 208. CT scan before start chemotherapy (CMF),. Start APD (pamidronat) every six weeks because of bone metastases.

March – CMF chemotherapy (3 times, March-May), ca 15.3 decreases to 48

June –  CT scan before start of hormonal therapy. Liver mets have decreased under CMF. Now hormonal therapy with initially only Zoladex (3-monthly) until estradiol level decreases.

September –  CT scan: liver and bones are stable, but pleural effusion has increased. Estradiol increased.

October – hormonal therapy with Arimidex and Zoladex (3-monthly), resulting in ‘stable disease’. At first twomonthly checks, then threemonthly (chest X-ray and blood tests).

2011

May –  Chest X-ray shows decreased pleural effusion.
July – Zometa instead of APD
September – CT-scan as a regular check after a year of hormonal therapy. Ca 15.3 increases to 29.
October – Scan shows new liver mets, less pleural effusion and stable bone mets. Start of 3 rounds of Xeloda chemotherapy, ca 15.3 has increased to 36.
November – Ca 15.3 is stable after 1st Xeloda, then decreases to 33 after 2nd Xeloda and to 27 after 3rd Xeloda.
December – CT scan shows decrease of liver mets. Pleural effusion and bone mets are stable. Still both lungs show suspected spots, most probably mets. Unclear if these spots are new or were missed at the other scan. Decision: continuation of 3xXeloda because of the decrease of the liver mets and decrease of the ca 15.3 to 27.

2012

February –  CT scan shows further decrease of liver mets. Pleural effusion and bone mets are still stable. Large decrease of lung mets, partly no longer visible on the scan. Ca 15.3 decreased to 22 after 6xXeloda. Decision: continuation with another 3xXeloda, Dose lowered to 83% as from 8th round due to hand-foot syndrome.

April –  CT scan shows stability (‘ongoing response’) with a slight improvement in the target liver laesion (now 16 mm), which has been followed since the start of Xeloda. Marker decreased to 20. After 10th Xeloda a treatment break. Renewed cancer activity will be treated with hormonal therapy.

June – Still stable. Next check in August with CT-scan. ‘No need for Zoladex’ according to oncologist

August – Menstruation! Zoladex again and (urgently) surgical removal of the ovaries. Growth of liver mets, but lungs and bones are stable. Marker increased to 45, then to 54. Faslodex (hormonal therapy) started immediately after removal of the ovaries.

October Stable on Faslodex, Ca 15.3 marker 59, gamma GT decreased to 40, other values within normal range. PA: DNA of 2001 and 2009 tumours is identical. After two more requests the pathologist confirms admits the 2009 tumour is a metastasis.

November – Issued complaint to the oncology group and to the pathologist at the hospital’s Complaints’ Committee.

December –  Marker up to 82, CT-scan shows ‘minimal growth’ in liver but no symptoms, so still continuation of Faslodex.

2013

January – Marker up to 112, still no symptoms, so continuation of Faslodex.

March – Marker rises to 194, new liver mets. Start Aromasin with Afinitor.

April – liver values decreased after three weeks of Aromasin and Afinitor, marker decreased from 194 to 145, but creatinine (kidney value) increased. Brief interruption of Afinitor, while only on Aromasin. Restart with 5 mg Afinitor instead of 10 mg, plus Aromasin, after kidney function restored. One week later restart 10 mg.

May – marker decreases further to 84.

June – marker decreases further to 65.

July – CT scan shows reasonable decrease of liver metastases. Also further improvement of bone mets. Marker is 63.

August – Blood results are good, but marker increased to 85.

September – CT scan shows growth in liver, while marker increased to 106. Start tamoxifen.

October – marker increased to 345. First on holiday, then a CT scan in November.

November – marker increased further to 515 and CT scan shows growth of liver mets. Oncologist advises Xeloda. Second opinion with one of the Netherlands’ leading breast cancer specialists, who advises Xeloda, too.

December – liver values decreased after first Xeloda chemo. Marker 751. After second Xeloda chemo liver values seem disturbed. Marker increased to 796 (less steep increase).

2014

January – CT scan shows decrease of largest liver met after three rounds of Xeloda. Liver values still elevated. On with fourth round of Xeloda.

February – Marker increases to 971. CT scan already after fifth round of Xeloda instead of sixth.

March – CT scan mostly stable, but marginal increase of ascites and small growth non-target liver lesions. Stop of Xeloda and switch to weekly Taxol. Marker is 988.

March – after 1x weekly Taxol elevated liver values decrease by 30%. Marker 960. White blood cells very low, next round is postponed twice. Then Taxol twice in a row. Marker 698.

April – (will follow)

May – Marker decreases further to 183. Going on with Taxol, CT scan scheduled for July. Outcome genetic research: no mutations in chek2.

June – Marker decreases further to 131. Liver values almost back within the normal range.

July – CT-scan shows decrease, but marker marginally increases to 141. Moving on on Taxol.

August – CT-scan stable, though marker increases further, then sticks around 180. Liver values elevated. Still continuing Taxol. Marker increases to 247.

September – Starting vinorelbine at marker 335.

October – Marker slowly rises while on vinorelbine, up to 438 after three rounds of vinorelbine.

November – CT scan after three times vinorelbine.

Advertenties

3 gedachten over “Medisch / Medical

  1. Wij hebben in het verleden samen veel geschreven op het door jou geopende topic ‘ jonge vrouwen en borstkanker’ van Viva, beiden onder pseudoniem. Ook hebben we elkaar eens irl ontmoet tijdens een bk meeting tijdens het pannenkoeken eten. Zoals het zo vaak gaat: je verliest elkaar na verloop van tijd uit het ‘schrift’, toch ben je vaak even weer in mijn gedachten. Net las ik op Annie haar site dat de borstkanker bij jou, een paar jaar geleden, uitgezaaid bleek naar andere delen in jouw lichaam. Jee, daar schrik ik erg van! En nog wel tijdens de zwangerschap van jouw zoontje, hoe cru wil je het hebben?
    Kanker is een van de lafste vijanden die er bestaat: vanuit het niets valt het je in je rug aan om vervolgens meedogenloos zijn gang te kunnen gaan…
    Hoop echt dat je nog een goede kwaliteit van leven rest, met veel liefde en warmte van jouw naasten om je heen!
    Voor een paar maandjes zat ik zelf nog in de piepzak toen bij de mammagram iets verdachts te zien was: alle tegisters werden opengertokken en ik zat patsboem weer in de MMM. 4 weken, en vele onderzoeken later, bleek het gzd loosalarm te zijn. Men, wat was ik opgelucht en dankbaar.

    Liefs en een warme omhelzing van Elsbeth uit Borculo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s